Privayverklaring

Van vrijwilligers en deelnemers aan de activiteiten van de Stichting Actieve Senioren worden de volgende persoonsgegevens verzameld.

  • NAW-gegevens
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • Telefoon en/of mobiel telefoonnummer
  • E-mailadres

Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het beheren van ons vrijwilligers- en deelnemersbestand, voor het onderhouden van onderlinge contacten en voor administratieve doeleinden. Zij worden onmiddellijk verwijderd uit alle actieve bestanden nadat u uw vrijwilligersovereenkomst met ons heeft beëindigd of nadat u uw deelname aan onze activiteiten heeft stopgezet.

De Stichting Actieve Senioren verklaart nadrukkelijk dat de ter beschikking gestelde gegevens vertrouwelijk worden behandeld en dat er voldoende beveiligingsmaatregelen zijn genomen om misbruik ervan te voorkomen. De verstrekte gegevens worden in géén geval gebruikt voor marketing- of andere commerciële doeleinden en zij worden hiervoor ook niet ter beschikking gesteld van derden.

De Stichting Actieve Senioren heeft de wettelijke plicht haar bescheiden gedurende minimaal 7 jaren te archiveren en als zodanig kunnen door u verstrekte gegevens eveneens gedurende deze periode worden bewaard.

Het archief wordt uitsluitend ter inzage gegeven aan personen of instanties die hiertoe van rechtswege bevoegd zijn.

De Stichting Actieve Senioren respecteert uw recht om inzage te krijgen in uw persoonsgegevens, deze te corrigeren en/of de verwerking ervan te beperken of te verwijderen. Voor contact hierover kunt u zich wenden tot ons secretariaat info@sasdenbosch.nl.

Ingeval u van mening bent dat het beheer en de verwerking van uw gegevens niet beantwoordt aan de voorschriften van de actuele privacywetgeving heeft u te allen tijde het recht om hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Mei 2018


De SAS zomerschool 55+

De SAS-Zomerschool55+ biedt in de eerste drie weken van de zomervakantie een groot aantal activiteiten aan senioren in de gemeente ’s-Hertogenbosch. Iedere senior is van harte welkom om aan één of meer activiteiten deel te nemen. De variëteit is groot en de activiteiten gericht op mannen en vrouwen, mobiel en minder mobiel, actief en minder actief. Bij elke activiteit ontmoet je andere mensen en er is ook altijd een kopje koffie of thee.

www.saszomerschool.nl