De Stichting Actieve Senioren gebruikt geen cookies om de inhoud van deze website te personaliseren of te analyseren en deelt geen informatie over het gebruik van deze site met derden.
Door deze site te (blijven) bezoeken of in de ruimste zin te gebruiken verklaart u hierbij kennis te hebben genomen van onze privacyverklaring en hiermee akkoord te zijn.

 

             

De website van Stichting Actieve Senioren is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan het zijn dat er onjuistheden op de website staan. Stichting Actieve Senioren noch de webmaster noch elke andere participerende partij aanvaarden aansprakelijkheid voor welke schade dan ook direct of indirect voortvloeiend uit informatie of andere gegevens op deze website. Dit alles in de breedste zin van het woord. Het bezoeken van deze site gebeurt volledig voor eigen rekening en risico van de website-bezoeker.

Stichting Actieve Senioren heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. Stichting Actieve Senioren staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.

Stichting Actieve Senioren noch een andere partij aanvaarden aansprakelijkheid voor het niet beschikbaar zijn van deze website. Verwijzingen en links naar andere websites zijn opgenomen ter informatie.

Deze website en de inhoud van deze website zijn beschermd door auteursrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten. Het is niet toegestaan deze website of delen ervan te verveelvoudigen, te gebruiken, verkopen, verhuren of anderszins zonder schriftelijke toestemming van Stichting Actieve Senioren. Persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. Alle prijzen op deze website dienen ter informatie en kunnen afwijken van de werkelijke prijzen.

Secretariaat: Kortenbergstraat 1, 5224 TL ’s-Hertogenbosch - 06 - 57 33 99 72 - info@sasdenbosch.nl